Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Finance pro rodinu s.r.o., IČO: 24836524, se sídlem Na Průhoně 894, 276 01 Mělník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178888.

Společnost („Finance pro rodinu s.r.o.“), provozovatel webových stránek https://www.financeprorodinu.cz/(„webové stránky”), prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracovávání osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje zákazníků a třetích osob jsou sbírány při registraci a využívání služby a jaké údaje návštěvníků webových stránek jsou sbírány při návštěvě webové stránky a jakým způsobem je s nimi dále nakládáno.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

1.1.1. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.1.2. Za účelem prodeje a služeb zákazníkovi a za účelem správy faktur zákazníka a komunikace se zákazníkem zpracovává Finance pro rodinu s.r.o. v roli správce (na základě předem uděleného souhlasu) následující kategorie osobních údajů: e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje, fakturované částky a další údaje, které zákazník uvádí při komunikaci s Finance pro rodinu s.r.o. Za účelem prodeje služeb zákazníka a za účelem správy faktur zákazníka zpracovává Finance pro rodinu. s.r.o. v roli zpracovatele následující kategorie osobních údajů: fakturační údaje, fakturované částky, emailové adresy, případně další osobní údaje, které zákazník poskytne („osobní údaje“)

1.1.3. Při návštěvě webových stránek dochází i ke sběru dalších informací (blíže kapitola 3 těchto Zásad).

1.2 Třetí strany

Společnost Finance pro rodinu s.r.o. předává osobní údaje pro daný účel následujícím zpracovatelům:

 • Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (cílení reklamy),
 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace práce),
 • Chytrý Honza, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 – Nusle (Smlouva o obchodním zastoupení – prodej finančních produktů)
 • Blueboard.cz s.r.o., se sídlem Kováků 3280/5, 150 00 Praha – Smíchov (hosting)
 • Solitea, a.s., se sídlem Drobného 49, 602 00 Brno (účetní program Money S3)
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno – (mailing)
 • Smartsupp.com, s.r.o., Lidická 20, 602 00 Brno – (Livechat)

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

Facebook – zde
Google – zde
Chytrý Honza – zde
Blueboard.cz – zde
Solitea – zde
Really Simple SSL – zde
SmartSelling – zde
Smartsupp.com – zde

2.      Zabezpečení osobních údajů, doba uchovávání a práva subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů

2.1.1. Pro maximální bezpečí jsou data chráněna pomocí šifrování a pomocí firewallů, které odráží vnější hrozby. Osobní údaje jsou dále zálohovány pomocí cloudových služeb. Finance pro rodinus.r.o. používá pouze zabezpečený přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.

2.1.2.Přístup do zákaznického účtu je možný pouze po zadání osobního hesla zákazníka. Je proto důležité nesdělovat přístupové údaje třetím osobám a po ukončení činnosti v zákaznickém účtu (službě) se vždy odhlásit.

2.2 Doba uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tedy minimálně po dobu využívání služby, a dále po dobu, po kterou je Finance pro rodinu s.r.o. povinna uchovávat osobní údaje podle právních předpisů nebo na kterou zákazník udělil souhlas. V ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

2.3.1. Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Finance p ro rodinus.r.o., která jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejm. tato práva:

 • právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2.3.2. Subjekt údajů, který má za to, že Finance pro rodinu s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Finance pro rodinu s.r.o. odstranila závadný stav.

Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Návštěva webových stránek

3.1.1. Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.

3.1.2. Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá Finance pro rodinu s.r.o. rovněž služeb společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace práce). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.

3.1.3. Při návštěvě webových stránek jsou pomocí pixelů umístěných na webových stránkách sbírány, shromažďovány a následně vyhodnocovány potřebné údaje.

Tento nástroj zajišťuje propojení webových stránek s webovým prohlížečem návštěvníka, který zasílá informace o využívání webových stránek. Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:

3.3 Logovací soubory

3.3.1. Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů, obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém).

3.3.2. Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.

3.4 Cookies

3.4.1. Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:

 • technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek,
 • soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.

3.4.2. Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

4. Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo těchto Zásad lze kontaktovat Finance pro rodinu s.r.o. prostřednictvím kontaktních údajů umístěných na https://www.financeprorodinu.cz/kontakty/

Doručovací adresa:

Iva Marková
Finance pro rodinu s.r.o.
Na Průhoně 894
27601 Mělník